WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku

WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku

POLSKA - MAZOWIECKIE
03-310 Warszawa
ul. Odrow��a 9
tel.: 48 22 811 02 60; 68; 69
fax: 48 22 811 04 55

www.wamed.pl
wam@wamed.pl

WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku
 

WAMED (d��ve Nysa) je polsk� �t�tek zdravotnick� a laboratorn� s bohatou tradic�. na�e spole�nost byla zalo�ena p�ed v�ce ne� p�l stolet�m, v roce 1949.

Od po��tku se specializujeme na v�robu vysoce kvalitn� zdravotn� a laboratorn� vybaven�. Na�e nab�dka, ur�en� zdravotnictv�, zahrnuje steriliz�tory, autokl�vy, plechovky a n�doby, l�ka�sk� biostimula�n� lasery a electrostimulators. Pro zaji�t�n� v�zkumn� laborato�e mimo jin� l�hn�, tepeln� zkou�ka komory, su�i�ky, trouby, autokl�vy a electrolysers.

WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v PolskuWAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v PolskuWAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v PolskuWAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku
 

WAMED je konstruk�n� a v�robn� firmy. Na�e zku�enosti a mo�nost �pravy v�robk�, kter� ji� ve f�zi n�vrhu n�m d�vaj� v�t�� svobodu v nep�etr�it�m v�voji na�� nab�dky. Nab�zen� za��zen� jsme se vyv�j� v z�vislosti na m�n�c� se o�ek�v�n� proud trhu a jeho trendech.

Pod�vejte se na na�i nab�dku:

Laboratorn� vybaven�:

zdravotnick� vybaven�

rehabilita�n� vybaven�:

WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku

- klimatick� komo�e
- inkub�tory s chlazen�m
- inkub�tory
- tepeln� zku�ebn� komory
- su�i�ky
- steriliz�tory
- autokl�vy
- plechovky
- kontejnery
- electrolysers
- dal�� vybaven�

- l�ka�sk� lasery
- chirurgick� sondy
- laserov� skener SL-21
- p��slu�enstv�
- autokl�vy
- plechovky
- kontejnery
- steriliz�tory
- dal�� vybaven�

- laser BL-20 U�AN
- laser BL-21 U�AN
- chirurgick� sondy
- laserov� skener SL-21
- p��slu�enstv�

Na�e flexibilita v t�to oblasti, stejn� jako dlouh� p��tomnosti na trhu, mnoho z�kazn�k� vn�m� jako dal�� garantem bezpe�nosti a d�kaz d�v�ry. V�echny na�e v�robky maj� pot�ebn� certifik�ty. Realizov�ny v WAMED syst�m managementu jakosti ISO 9001:2001 ISO 13485:2005 a siln� vyjad�uje obavy o kvalitu, bezpe�nost, spolehlivost a �ivotnost na�ich v�robk�

Charakteristick�m rysem p��stroje vyroben� u n�s, je mimo��dn� odolnost a spolehlivost. St�v� se, �e n�kter� laboratorn� za��zen� nebo l�ka�sk� st�le �sp�n� pou��vat za��zen�, kter� bylo vyrobeno u n�s p�ed n�kolika lety. Na polsk�m �zem� st�tu Zb�v� autorizovan� servisn� st�edisko z�kladny a poz�ru�n� p���. M�me tak� s� dealer� a obchodn�ch spole�nost�, nab�zet na�e v�robky po cel� zemi.

WAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v PolskuWAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v PolskuWAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v PolskuWAMED rehabilita�n� zdravotnick� laboratorn� vybaven� su�i�ky steriliz�tory inkub�tory v Polsku
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!